Packet چیست؟

Packet ها یا همان پاکتهای اطلاعاتی، بسته های کوچکی هستند که اطلاعات مربوط به یک ارتباط، درون آنها قرار داده شده و به مقصد ارسال می گردند. همانطور که بر روی یک پاکت پستی آدرس گیرنده و فرستنده درج می شود، بر روی Packet ها نیز آدرسهای Source  و Destination  کامپیوترها قرار می گیرد هنگامی که یک کامپیوتر قصد ارسال یک حجمی از اطلاعات را دارد، آن اطلاعات را به پاکتهای کوچکتر تقسیم نموده و به سوی مقصد ارسال می نماید. هر Packet از سه قسمت اصلی به نامهای : Trailer , Date , Header تشکیل شده است:

Packet چیست؟

بخش Header

در قسمت Header ، اطلاعاتی در مورد آدرسهای مبدأ و مقصد نوشته شده است. آدرسهای نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوتر فرستنده و گیرنده در این قسمت قرار داده می شوند که هر کدام از این آدرسها در مراحل معینی از یک ارتباط مورد استفاده قرار می گیرند. بعنوان مثال، MAC Address یا همان آدرس منطقی کامپیوتر های فرستنده و گیرنده اطلاعات نیز در این قسمت قرار دارند. ( در رایطه با مبحث IP Address در ادامه همین کتاب مفصلاً توضیح داده خواهد شد)

بخش Data

در قسمت  Data، بخش اصلی اطلاعات قرار داده می شود و دقیقاً همان محتوا مورد استفاده در مقصد می باشد.

بخش Trailer

در قسمت Trailer ، اطلاعاتی در خصوص عیب یابی و یا همان Error Checking قرار می گیرد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

روشهای ارسال اطلاعات توسط Packet

هنگامی که میخواهیم اطلاعاتی را بصورت Packet به مقصدی در شبکه ارسال نماییم. از سه روش میتوانیم استفاده کنیم:

  • UniCast
  • MultiCast
  • BroadCast
Packet چیست؟

Packet چیست؟

Unicast

هنگامی که می خواهیم از بین تمامی کامپیوترهای موجود در شبکه، یک Packet را تنها به یک مقصد ارسال می نماییم. ار زوش Unicast برای ارسال استفاده می کنیم

Multicast

زمانی که میخواهیم از بین تمامی کامپیوترهای موجود در شبکه، به یک دسته و گروه معینی  Packet ارسال نماییم، از روش Multicast برای ارسال استفاده می کنیم.

Broadcast

هر گاه بخواهیم یک Packet را به تمامی کامپیوترهای یک شبکه ارسال نماییم، از روش Broadcast برای ارسال استفاده می کنیم. در این حالت Packet   مورد نظر به تمامی پورتهای سوئیچ ارسال خواهد شد.

نکته) هنگامی که یک Packet می نماییم،MAC Address مقصد در قسمت Header FF-FF-FF-FF-FF-FF

خواهد بود.

نکته) در صورتی که در یک شبکه BroadCast زیاد باشد، سرعت آن شبکه تا حد قابل توجهی تحت تاثیر می گیرد و پایین می آید. در نتیجه تا حد امکان باید از بروز BroadCast در شبکه جلوگیری می کند.